Досвід

Опис досвіду роботи вчителя української літератури Габелко Наталії Володимирівни

Скажи мені, і я забуду;
 Покажи мені, і я,
 можливо, запам'ятаю;
 Залучи мене, і я зрозумію.
 Конфуцій, 450 р. до н. е.

Свою педагогічну діяльність я розпочала у 1997 році, а у 1998 році закінчила Сумський педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка, отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури.
З того часу ось уже двадцять років працюю в Марчихинобудській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Моє педагогічне кредо: «Досвід – дитина думки, а думка – дитина дії. Дія – головний ключ до успіху.»
Все життя вчуся і вчу. Дуже люблю досліджувати нове, незвідане, впроваджувати його в навчальний процес. Тому я обрала таку тему своєї педагогічної проблеми: «Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження інформаційно-комунікативних технологій на уроках української літератури».
Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
Актуальність теми зумовлена тим, що використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі відкриває перспективи його якісного вдосконалення, а саме інтенсифікації, оптимізації, диференціації, індивідуалізації, самореалізації як учня, так і вчителя, та ін..
Нові інформаційні технології навчання - це сукупність методології та технології навчання, в основу якої покладено використання комп’ютерних навчальних програм, електронних посібників і підручників, що забезпечують інтерактивний програмно-методичний супровід навчального процесу і є однією з форм реалізації мети та змісту сучасної парадигми гуманізованої освіти.
Застосування комп'ютерів на уроках значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп'ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, ніж це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп'ютера краще засвоюється.
Сприятливі можливості створюють комп'ютери і для організації самостійної роботи учнів. Учні можуть використовувати комп'ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп'ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді і, у кінцевому рахунку, автоматизації навичок, що відпрацьовуються.
На мою думку, оновлення змісту сучасної освіти, структури, методів, організаційних форм навчання української мови та літератури за допомогою комп’ютерних технологій спрямоване на створення оптимальних умов для покращення ефективності навчально-виховного процесу.
Я вважаю, що такі уроки:
- розвивають у дітей креативне мислення;
- навчають по-іншому сприймати прочитаний або прослуханий текст;
 - повніше й точніше висловлюють свої думки;
- проявляють свої індивідуальні можливості;
- долають певні труднощі в навчальній діяльності;
 -будують творчий процес майже самостійно.
Головне завдання використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі вивчення української літератури – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.
Отже, дійшла до висновку, що використання комп’ютерних технологій вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета у комп’ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу.
У своїй діяльності прагну урізноманітнювати уроки, робити вивчення літератури неповторним, пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошукові - це значить «шукати енергію слова в енергії душі».
Одним із найпоширеніших засобів використання інформаційно-комунікативних технологій є мультимедійна презентація, яка дає змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.
Презентація являє собою набір слайдів (електронних сторінок), послідовність показу яких може змінюватись в процесі демонстрації. Це інтерактивний, мультимедійний документ, кожен слайд включає в себе різні форми ознайомлення з інформацією (текст, таблиці, діаграми, зображення, звук, анімацію).
Основна мета презентації - досягнення потрібного ефекту при демонстрації теоретичного матеріалу з ілюстраціями, схемами, таблицями. Це дозволяє максимально наочно сприймати матеріал, який безпосередньо на екрані, скорочує час, зацікавлює, пробуджує творчу уяву, посилює мотивацію до навчання.
Власний досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення української літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу:
-   зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;
-    полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;
-    запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;
- збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;
-   скорочення часу на розкриття проблеми.
У своїй практичній діяльності найчастіше використовую презентації, створені за допомогою програми Power Point, зокрема такі їх види: 
- презентації для лекційного викладу матеріалу;
- презентації для узагальнюючих уроків;
- презентації для уроків тематичного оцінювання знань.
Компонування матеріалу програми в цьому випадку слугує своєрідною формою опорного конспекту. Варто зазначити також, що учні під час підготовки домашнього завдання часто використовують презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна.
У своїй роботі використовую як власні мультимедійні технології, так і матеріали,  розроблені методистами та вчителями-практиками. Власні презентації викладаю на сторінках свого сайту http://nataliya-gabelko.sumy.sch.in.ua/medioteka/prezentacii_do_urokiv_svitovoi_literaturi/  на форумі педагогічних ідей «Урок» http://osvita.ua/school/lessons_summary/literature/57911/ , на освітньому порталі SUPER.UROK-UA.com https://super.urok-ua.com/krosvordi-do-urokiv-ukrayinskoyi-literaturi-5-klas-i-semestr/ .
Вважаю, що уроки з використанням презентацій стають цікавішими для учнів, а тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшують рівень унаочнення навчального матеріалу, тому потрібно впроваджувати нові, прогресивні технології освіти, заохочувати учнів до пошукової діяльності, творчого підходу, практичного застосування отриманих знань.
Впровадження новітніх освітніх технологій навчання, що ґрунтуються на нових підходах щодо подання та засвоєння матеріалу, потребує високої компетентності педагога щодо сучасних методів вимірювання знань: усного та письмового опитування.
Пошук досконалих методів оцінювання учнів на сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікативних технологій набуває надзвичайної актуальності.
На уроках української літератури використовую дидактичні мультимедійні матеріали електронних підручників та посібників, самостійно складаю тестові завдання, картки для перевірки знань, бліц-контролю, за допомогою інтернет ресурсів http://crosswordus.com/ru/crosswords?type=1&class=0, http://cross.highcat.org/ru_RU/# самостійно створюю кросворди до тем уроку, використовуючи можливості сайту https://www.jigsawplanet.com створюю пазли.
Дуже полюбляють діти розв’язувати різні головоломки. В своїй навчальній та виховній практиці давно використовую ребуси. Створювати їх  допомагає ресурс: http://rebus1.com/ua/index.php. Мені дуже подобається, що на цьому сайті можна самостійно обрати мову головоломки, її складність, створити кілька різних варіантів.
На практиці переконалася, що застосування даних методів і форм роботи стають дуже ефективними, адже в ігровій формі  допомагають дітям засвоїти або повторити матеріал уроку, теми; не переобтяжити дітей надмірною кількість сухої науки; урізноманітнити сам урок.
Творчі завдання на основі застосування інформаційних технологій за своїм змістом і методами виконання найчастіше носять ситуативний характер. Дидактичною метою таких завдань є вироблення діяльнісних компетенцій і виявлення особистісного ставлення до розв’язуваної проблеми на основі творчого застосування наявних знань, умінь, навичок. Школярі  охоче, з великим задоволенням виконують такі завдання, де є можливість виявити свою творчу індивідуальність.
Важлива роль серед сучасних педагогічних технологій належить проектній, що передбачає творчу пошукову діяльність і на рівні вчителя, і на рівні учнів.
Як приклад можу запропонувати проектну роботу моїх учнів 10 класу по створенню блогу «Милозвучність української мови»: https://evfoni.blogspot.nl/2012/10/ , яка була виконана в 2012 році. Це були наша перша спроба.  Проект видався вдалим, разом з новим поколінням школярів я продовжую наповнювати блог новим контентом. Пошук інформації ведемо в мережі Інтернет або створюємо власні дописи. Інші проектні роботи моїх учнів можна переглянути на сторінці мого сайту: http://nataliya-gabelko.sumy.sch.in.ua/shkiljne_samovryaduvannya/roboti_moih_uchniv/.
Зрозуміло, що уроки з використанням інформаційних технологій потребують значної підготовчої діяльності педагога, бо спочатку треба показати учням як це робити, а потім вимагати від них створити свою власну творчу роботу.  Тому постійно працюю над підвищенням власної комп’ютерної грамотності,  вміння працювати з новими сервісами та програмами.: графічними, flesh-анімацією, web-редактором, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео тощо. Це уможливлює подання інформації у формі відео, презентації, web-сторінки, з різноманітними роліками.
Загалом у власній практиці для унаочнення навчального матеріалу дуже часто використовую ресурси Інтернету, нещодавно зареєструвалася на каналі Ютуб для розміщення роліку «Відеорезюме учасника всеукраїнського конкурсу Вчитель року - 2018 Габелко Наталії Володимирівни https://www.youtube.com/watch?v=IG0hlongXQs, продовжую наповнювати цей Інтернет-ресурс новими матеріалами.
Дуже цікавими для учнів є перегляди відеосюжетів про письменників, записи телепередач, фрагменти фільмів тощо. У своїй роботі застосовую перегляди фільмів або їх фрагментів з прочитаними програмовими текстами, наприклад «Тіні забутих предків» за повістю М.Коцюбинського, «Наталка Полтавка» за І. Котляревським, «Украдене щастя», «Захар Беркут» уривок з мультфільму «Лис Микита» за І.Я. Франком, уривок з фільму «Сіроманець» за твором М. Вінграновського та інші. Використовую записи телепередач про письменників, що вивчаються у шкільному курсі української літератури. Надаю учням можливість прослухати виразне читання програмових текстів у виконанні митців-професіоналів у вигляді аудіокниг. Це значно пожвавлює урок, сприяє активному розвитку мовлення учнів, розвитку навичок виразного читання.
Перед початком вивчення того чи іншого твору пропоную учням переглянути невеличкий ролик буктрейлера, як створений власноручно (https://www.youtube.com/watch?v=UxvIW6rjt70) так і розміщений у мережі Інтернет. Це дуже зручний спосіб мотивації вивчення теми, прочитання твору. Створюю буктрейлери за допомогою програми Кіностудія Windows Live.
Маю сайт: http://nataliya-gabelko.sumy.sch.in.ua/news, який використовую для спілкування з учнями, подання необхідної інформації, для дистанційного навчання, ілюстрації шкільного життя, публікації власних розробок і мультимедійних презентацій, скеровування учнів на цікаві  та  корисні сайти, блоги  тощо.
Отже, урок з використанням інформаційно-комунікативних технологій -  один із засобів особистісного навчання. Такий урок розрахований на кожного учня окремо і на клас в цілому. Кожен епізод уроку в окремого учня викликає особисті почуття, бачення в окремих  його частинах цілого, захоплення і бажання знайти результат, відповісти на поставленні запитання, бути активним до всього, що відбувається на змінних слайдах. Такий урок не примушує, а заохочує, пробуджує інтерес, захоплює побаченим  і власними перемогами, які здобуті на даному етапі чи взагалі на уроці. Такі уроки емоційні, насичені різновидністю і різноплановістю, вони різнорівневі, творчі і художні.
Використання комп’ютерних технологій вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета у комп’ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу


Немає коментарів:

Дописати коментар